Závěrečná zpráva obce Oselce za rok 2006

Příjmy:  
Daně fyzických osob ze záv.činn. 531640,-Kč
Daně fyzických osob ze sam.výd.čin 87610,-Kč
Daně právnických osob 578930,-Kč
Daň z přijmu práv.os.za OÚ 373100,-Kč
Daň z přidané hodnoty 935340,-Kč
Poplatek funkce lesa 60,-Kč
Poplatek likvidace kom.odpadu 177570,-Kč
Poplatek ze psů 5000,-Kč
Poplatek za už.veř.prostr. 1500,-Kč
Správní poplatky 4070,-Kč
Daň z nemovitosti 315370,-Kč
Splátky půjček obyv. 51430,-Kč
Neinv. přijaté dotace z VPS SR 75060,-Kč
Neinv. přijaté dotace z SR 5400,-Kč
Neinv. dotace přijaté od krajů 35140,-Kč
Investiční dotace ze SF 862420,-Kč
Inv. dotace přijaté od krajů 100000,-Kč
Pěstební činnost 1342470,-Kč
Pitná voda 146130,-Kč
Odvádění a čištění odp.vod 103220,-Kč
Vodní díla v zem.krajině 5000,-Kč
Všeobecná amb.péče 37100,-Kč
Bytové hosp. 242460,-Kč
Nebytové hosp. 14400,-Kč
Pohřebnictví 12280,-Kč
Výst.a údržba míst.inž.sítí 8880,-Kč
Sběr a svoz kom.odpadů 4430,-Kč
Příjmy z posk.služeb a výr. 1350,-Kč
Příjmy z prodeje zboží 17220,-Kč
Příjmy z pronájmu pozemku 73330,-Kč
Příjmy z pron.ost.nem. 3600,-Kč
Příjmy z prodeje pozemků 11110,-Kč
Příjmy z úroků 7570,-Kč
Celkem příjmy 6170190,-Kč

 

Výdaje:  
Pěstební činnost 441460,-Kč
Konzult.por.a práv.služby 40000,-Kč
Silnice 313040,-Kč
Ostatní zál.poz.komun. 24900,-Kč
Provoz veř.sil.dop 14320,-Kč
Pitná voda 152110,-Kč
Odv.a čiš.odpad.vod 135880,-Kč
Základní školy 138620,-Kč
Činnosti knihovnické 8390,-Kč
Ost.zál.kultury 7180,-Kč
Rozhlas a tel. 221660,-Kč
Ost.zál.kultury 17300,-Kč
Ost.zájm.činnost 4860,-Kč
Všeob.ambul.péče 96410,-Kč
Lék.sl.první pom. 6670,-Kč
Bytové hosp. 1076790,-Kč
Veřejné osvětlení 50040,-Kč
Pohřebnictví 11080,-Kč
Výst.a údrž.inž.sítí 10570,-Kč
Sběr a svoz kom.odpadu 201980,-Kč
Péče o vzhled ob.a veř.zeleň 30320,-Kč
PO-dobrovolna část 17240,-Kč
Zastupitelstvo 374760,-Kč
Volby do parlamentu 21870,-Kč
Volby do zast.sam.celků 27140,-Kč
Činnost míst.správy 1284590,-Kč
Úroky vlast. 117260,-Kč
Služby peň.ústavů 20550,-Kč
Ostatní fin.operace 373100,-Kč
Nein.dotace obcím 91370,-Kč
Ost.nein.dot.veř.rozpočtu 11100,-Kč
Jistiny 404850,-Kč
Celkem výdaje 5747410,-Kč