Usnesení

Z 1. veřejného zasedání obce Oselce, které se konalo ve středu 23.02.2011 v obecní hospodě v Oselcich

Začátek: 18:10 hodin
Konec: 20:10 hodin
Přítomno: 9 zastupitelů, 13 občanů

ZO schvaluje:

 • Ověřovatele zápisu: Václav Panuška a Ing.Václav Bumbička 7 hlasy. 2. hlasy se zdržely hlasování
 • Návrhová komise: Jiří Strnad a Václav Houlík 7. hlasy. 2. hlasy se zdržely hlasováni
 • Program veřejného zasedáni - 9. hlasy
 • Koupi pozemku od P.Kratochvílové:
  č. parcely 1023 v k.ú. Oselce - 31 m2 za 30,00 Kč/m2
  č. parcely 1024 v k.ú. Oselce - 3 m2 za 30,00 Kč/m2
  Odsouhlaseno 9. hlasy
 • Prodej pozemku P.Kratochvílové:
  č. parcely 1021 v k.ú. Oselce - 33 m2 za 30,00 Kč/m2
  č. parcely 1022 v k.ú. Oselce - 8 m2 za 30,00 Kč/m2
  Odsouhlaseno 9. hlasy
 • Rozpočet obce Oselce na rok 2011 - 9.hlasy
 • Zvýšeni cenv vodného na 18 Kč/m3 a stočného na 12 Kč/m3 - 9.hlasy
 • Komplexní rekonstrukce lesních cest v celkové hodnotě 7 023 302 kč 9. hlasy
 • Půjčka pro bytové družstvo Kotouň na opravu střechy a okapů na budově Kotoun čp. 37 ve výši 400 000,00 Kč 9. hlasy
 • Projednat záměr na v vybudování čerpací stanice na č pozemku 618/3 v k.ú. Oselce 9. hlasy
 • Žádost SŠ Oselce o revitalizaci parku na obecním pozemku 999 v k.ú. Oselce 9. hlasy
 • Památky místního významu a kulturního dědictví obce: Obecni úřad - Oselce 2, pošta Oselce 82, hájovna Oselce 81, Kloubovka včetně přilehlého okolí, kaple na návsi v Kotouni, v Oselcích a v Nové Vsi, kaplička v Kotouni směrem na Řesanice 9. hlasy
 • Sraz důchodců bude nadále pokračovat v Kasejovicích 9. hlasy
 • Pronájem štítu budovy čp. Oselce 7 firmě UNIBRICK s.r.o., Stavebniny Nepomuk na jeden rok za 4 000.00 Kč - 9. hlasy
 • Prominutí platby za odvoz TKO pro rod. dům Oselce 67 i pokud nebude přihlášeni k TP) - 8. hlasy, jeden hlas nebyl přítomen
 • Návrh projektu na rozšíření kanalizace v Oselcích ( bude se budovat dle finančních možnosti) -9. hlasy
 • Návrh usnesení 9. hlasy

ZO bere na vědomí:

 • Zupisovalelka Eva Pružincová
 • Informaci o bytech v Kotouni
 • Informaci o možné čerpací stanici v Oselcích
 • Příspěvek na pojízdnou prodejnu v Nové Vsi 3 000.00 kč
 • Vyvážení kontejneru u hřbitova v Kotouni
 • Informaci o sčítáni lidu a o počtu obyvatel
 • Informaci o kontrole komínu všech domů a chat
 • Zadost o dotaci od Plzeňského kraje na veřejné osvětlení
 • Označeni domu čísla popisná a evidenčni
 • Kanalizace v Kotouni
 • Informaci o dokončených akcích za rok 2010

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Václav Panuška a Ing.Václav Bumbička

Vyvěšeno dne: 28.02.2011