Novoroční pochod 2014

Novoroční pochod 2014
Novoroční pochod 2014
Novoroční pochod 2014
Novoroční pochod 2014
Novoroční pochod 2014
Novoroční pochod 2014
Novoroční pochod 2014
Novoroční pochod 2014
1.1.2014
Kolem 90 pochodujících se sešlo před Obecním šenkem v Osecích, kde je přívítal starosta hasičů z Oselec p. Lederbuch a seznámil je s trasou pochodu. Nejprve jsme zamířili k Topolu a pak přes les Kozina na hráz rybníka Korytný, a pokračovali do Čer-nic, kde se podával teplý čaj a tatranka. Po malé přestávce jsme šli kolem rybní-ka Přerota směrem na Novou Ves aţ na novou silnici Oselce - Chanovice, kde jsme odbočili doleva. Další trasa vedla kousek po silnici směrem na Oselce a před hrází rybníka Široký pak doprava po nově udělané cestě směrem na Řesa-nice. Po levé straně jsme míjeli rybníky Kravařovský, Kutinovský, Pihovatý, Strţ a Hrozný aţ na silnici Oselce - Ře-sanice, kde jsme odbočili doleva na Oselce. Byla to krásná procházka a ušli jsme celkem 9 km. V připraveném, pří-jemně vytopeném sále kaţdý dostal teplý hovězí vývar s játrovými knedlíč-ky, který připravili místní hasiči pan Strnad, Kadič, Adámek a nový kuchař p. Dovín. Starosta obce seznámil přítomné s předešlými pochody a poděkoval všem, kteří umoţnili během všech po-chodů v obcích nachystat pohoštění. Jednalo se o Kotouň, Novou Ves, Cha-novice, Bezděkov, Bezděkovec, Kváš-ňovice, Černice a samotu na Míchov-kách. Závěrem starosta popřál radost ze ţivota, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů a splněná přání v novém roce 2014.